• Prawo odstąpienia od umowy

INFORMACJE

dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
(dotyczy konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

 1. Jeśli zawarli Państwo umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą Państwo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której wydajemy Państwu rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia tej rzeczy w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy:
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Mogą Państwo odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęta została Państwa oferta, oferta przestaje wiązać.
 7. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązać dla Państwa z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli nie zaproponujemy, że sami odbierzemy rzecz od Państwa, będziemy mogli wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
 11. Mają Państwo obowiązek zwrócić nam rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy, chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Państwu do miejsca, w którym zamieszkiwali Państwo w chwili zawarcia umowy, jesteśmy zobowiązani do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 13. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie zostali Państwo poinformowani o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 14. W chwili odstąpienia przez Państwa od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Państwa, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez nas lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z nami. Nie ponoszą Państwo kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, poinformujemy tą osobę o odstąpieniu przez Państwa od umowy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą, jeśli zostali Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w której Państwo wyraźnie żądali, abyśmy do Państwa przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Państwo żądali, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Państwu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które są Państwo zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli rozpoczęliśmy świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Państwa, jeśli zostali Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy, i przyjęli to Państwo do wiadomości, a my przekazaliśmy Państwu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  14. o świadczenie usług, za które są Państwo zobowiązani do zapłaty ceny, w przypadku których Państwo wyraźnie zażądali od nas, aby przyjechać do Państwa w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Państwa.

Wzory formularza odstąpienia od umowy do pobrania:

Formularz do pobrania .doc

Formularz do pobrania .pdf